18
Jan

PRIJÍMACIE KONANIE 2019/2020

Dôležité dátumy a informácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov

Do 01.02.2020riaditelia SŠ kde sa robia talentové prijímacie skúšky zverejnia prijímacie kritériá (na budovách svojich SŠ , na internete)

Od 09.02. do 14.02.2020výchovný poradca vydá žiakom prihlášky na SŠ s talentovou skúškou

Do 20.02.2020žiak/rodič odovzdá výchovnému poradcovi prihlášku na SŠ s talentovou skúškou potvrdenú lekárom, podpísanú zákonným zástupcom a žiakom,

-ZŠ ich zasiela na SŠ (do 28.02.2020)

Do 31.03.2020zverejnia prijímacie kritériá riaditelia všetkých ostatných SŠ a osemročných gymnázií /kde sa nerobí talentová PS/ - na budovách SŠ ,na internete

Od 15.03. do 30.04. 2020 – talentové skúšky

Od 31.03. 2020 – výchovný poradca vydá žiakom prihlášky na SŠ /kde sa nerobia talentové skúšky/ a žiakom na osemročné gymnáziá

01.04. a 02.04. 2020 – celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov (15.04. a 16.04. 2020 – náhradný termín)

Do 10.04. 2020žiak/rodič odovzdá výchovnému poradcovi prihlášky potvrdené lekárom , podpísané zákonným zástupcom a žiakom

- výchovný poradca ich zasiela na SŠ do 20.04.2020

V priebehu mesiacov marec, apríl 2020 vydáva výchovný poradca zákonným zástupcom žiakov zápisný lístok (pomocou neho zákonný zástupca zapíše svoje dieťa na SŠ , na ktorú bolo prijaté / ak bolo prijaté na obe SŠ na tú , ktorú si vyberú )

11.05.2020 a 14.05.2020 sa koná 1. kolo PS

Po tom ako zákonný zástupca obdrží rozhodnutie o prijatí svojho dieťaťa na SŠ , musí ho na ňu zapísať pomocou zápisného lístka v termíne zápisu (bude uvedený v rozhodnutí o prijatí) .

Ak tak neurobí, na miesto jeho dieťaťa posunú iného žiaka.

Ak nebude žiak prijatý na SŠ , lebo nebol v poradí medzi prijatými žiakmi ,ale nižšie /pod čiarou /, je vhodné podať si odvolanie /ak má záujem o prijatie na ňu/, lebo môže byť neskôr prijatý ak sa uvoľní miesto po žiakovi, ktorý bol síce prijatý , ale sa nezapísal na túto konkrétnu SŠ.

 

Ak nebol žiak prijatý ani na jednu SŠ a neuvoľnilo sa pre neho miesto ani po zápisoch na SŠ, podá si prihlášku do 2. kola PS /koná sa 16.06.2020/, ale už len na tie SŠ , ktorým zostali voľné odbory (tie sú povinné zverejniť konanie 2. kola do 06.06. 2020).

Pripraví mu ju výchovný poradca , musí byť opäť potvrdená lekárom, podpísaná zákonným zástupcom a žiakom.

Učiteľ ské

Kto je online

We have 17 guests online