01
Mar

Knižničný poriadok

Základná škola, Bystrická cesta 14, 034 01 Ružomberok

 

Knižničný a výpožičný poriadok

 

V zmysle § 13/2d zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, Zriaďovacej listiny Školskej knižnice ZŠ Bystrická cesta 14 a elokovanom pracovisku na Dončovej ulici, Ružomberok, vydávam tento Knižničný a výpožičný poriadok.

 

Knižničný poriadok

Článok 1

Pôsobnosť Knižničného poriadku

 

1.   Knižničný poriadok Školskej knižnice ZŠ Bystrická cesta 14 a elokovanom pracovisku na Dončovej ulici (ďalej knižnica), ktorého súčasťou je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov.

2.   Knižnica zabezpečí uverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste vo svojich priestoroch.

3.  Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov a tieto v rámci knižničného systému koordinovať, budovať, ochraňovať a sprístupňovať.

 

Článok 2

Záväznosť Knižničného poriadku

 

1.  Knižničný poriadok je záväzný pre všetky pracoviská knižnice. Knižnica poskytuje svoje služby na tejto adrese: ZŠ Bystrická cesta 14 a elokovanom pracovisku na Dončovej ulici, Ružomberok.

 

Článok 3

Knižničný fond

 

1.  Knižničný fond knižnice tvorí:

            a) Primárny fond: knihy

2.   Fondy a zariadenie knižnice sú majetkom ZŠ Bystrická cesta a elokovaného pracoviska na Dončovej ulici, Ružomberok. Používateľ je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

 

Článok 4

Služby knižnice

 

1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby, ktoré sú bezplatné.

2. Základné služby knižnice sú:

-  výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice (absenčné výpožičky)

-  výpožičky knižničných dokumentov v priestoroch  knižnice (prezenčné výpožičky)

-  predlžovanie výpožičnej lehoty.

 

Článok 5

Prístupnosť knižnice

 

1.  Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu žiakov k informáciám a dokumentom.

2.  Používateľom knižnice sa stávajú žiaci a učitelia, ktorí navštevujú a pracujú na ZŠ Bystrická cesta 14 a elokovanom pracovisku na Dončovej ulici, Ružomberok.

3.  Používateľ má prístup do všetkých verejných priestorov knižnice.

 

Článok 6

Základné práva a povinnosti používateľa knižnice

 

1.   Používateľ je povinný dodržiavať Knižničný a výpožičný poriadok a riadiť sa pokynmi pracovníkov knižnice.

2.   Používateľ je povinný odkladať si tašky a kabát na vyhradenom mieste. Vo všetkých priestoroch zachováva ticho, poriadok a čistotu.

3.   Používateľ má právo podávať ústne a písomne pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice.

4.   Každý používateľ je povinný chrániť majetok knižnice a nesmie ho poškodzovať.

 

Článok 7

Registrácia používateľa

 

1. registrovaným používateľom sa môže stať:

a) žiak ZŠ Bystrická cesta 14 a Dončova ulica, Ružomberok.

c) zamestnanci školy

Knižnica upozorní používateľa na Knižničný a výpožičný poriadok.

 

Článok 8

Výpožičný poriadok

Druhy výpožičiek

 

1.   Knižnica vypožičiava knihy v súlade so svojím poslaním a charakterom školskej knižnice, prevádzkovými možnosťami a požiadavkami na ochranu knižničného fondu.

2.   Knihy sa požičiavajú absenčne a prezenčne.

3.   Absenčne sa nepožičiavajú:

-   knihy odborné

 

Článok 10

Zásady vypožičiavania

 

2.  Naraz si možno absenčne požičať 3 knihy.

3.  Výpožičná lehota je 4 týždne.

4.  Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím.

 

Článok 11

Evidencia výpožičiek

 

1.  Knižnica vedie evidenciu vypožičaných kníh tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu používateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu. 

2.  Evidencia  vypožičaných kníh sa vykonáva písomne do určeného zošita.

 

Článok 12

Zodpovednosť za vypožičaný dokument

 

1.   Používateľ je povinný :

a)   knihu prezrieť a všetky nedostatky hneď avizovať. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí ich uhradiť

b)  vrátiť knihu v takom stave, v akom ju prevzal.

 

Článok 13

Vymáhanie nevrátených výpožičiek

 

1.   Ak používateľ nevráti knihu v stanovenej výpožičnej lehote bez udania závažného dôvodu (dlhodobá neprítomnosť v škole pre chorobu a pod.), bude napomenutý písomnou formou.

Článok 14

Straty a nálezy

 

1.   Pri poškodení alebo strate vypožičanej knihy je používateľ povinný v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka nahradiť škodu niektorou z týchto foriem:

a)   výtlačkom toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní

b)   nahradením knihy inou knihou podľa rozhodnutia knižnice

c)   finančnou úhradou ceny knihy.

2.   Spôsob náhrady s lehotou, do ktorej má používateľ nahradiť škodu, určí knižnica.

3.   Do vyriešenia spôsobu náhrady škody a uhradenia pohľadávky si knižnica vyhradzuje právo pozastaviť používateľovi všetky služby.

 

Záverečné ustanovenia

 

1.  Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku môže v odôvodnených prípadoch povoliť vedúci knižnice.

2.  Tento KaVP nadobúda účinnosť dňa 3. septembra 2015

 

Knižničný a výpožičný poriadok

1.    Vyber si knihu.

2.    Kniha má kód, nesmieš ho odlepovať.

3.    Neprehadzuj knihy v regáloch.

4.    V knižnici neruš ostatných čitateľov, buď ohľaduplný.

5.    Chráň školský majetok.

6.    Zaregistruj sa u knihovníka.

7.    Knihu môžeš mať požičanú najdlhšie 1 mesiac.

8.    Ak  nevrátiš knihu v stanovenej výpožičnej lehote bez udania závažného dôvodu (dlhodobá neprítomnosť v škole pre chorobu a pod.), budeš napomenutý  na tabuli dlžníkov na nástenke pri knižnici.

9.    Ak napriek napomenutiu do 5 dní knihu nevrátiš, bude ju knižnica považovať za stratenú a bude musieť nahradiť škodu niektorou z týchto foriem:

d)    výtlačkom toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní

e)    nahradením knihy inou knihou podľa rozhodnutia knižnice

f)     finančnou úhradou ceny knihy.

10.   V knižnici môžeš na požiadanie využiť internet.

11.   Ak budeš porušovať pravidlá knižnice, budeš z nej vylúčený.

12.   Encyklopédie a drahé knihy študuj len v priestoroch knižnice, nepožičiavajú sa domov.

 

 

V Ružomberku 3. septembra 2015          Školské knihovníčky: Mgr. H. Demková (Dončova)

                                                                                                          PaedDr. Z. Salvová (Bystrická)

 


Učiteľ ské

Kto je online

We have 8 guests online