-
Zverejnené Dodávateľ Cena €
02.05.2012 Zmluva o nájme nebytového priestoru La dent 865,80
24.10.2012 Cirkevný zbor 387,47
08.11.2012 CZT 410,00
15.11.2012 Deros Dohodou
15.11.2012 Jaroslav Slančík 10,00
24.11.2012 Mandátna zmluva 50,00
24.11.2012 Mikuláš Horváth 250,00
08.12.2012 MUDr. Osvaldová 1280,00
08.12.2012 Nebytový priestor 2650,00
12.12.2012 Súkromné centrum špeciálno-pedagog. poradenstva -
16.12.2012 Tanečný kurz 165,00
01.07.2013 Centrum voľného času -
01.07.2013 Školský klub detí 30,00 
07.08.2013 NÚCEM
05.09.2013 Zmluva o realizácii pedagogickej praxe študentov
13.09.2013 Mandátna zmluva
13.09.2013 Nebytový priestor
03.10.2013 Fructop -
11.11.2013 Katolícka univerzita Ružomberok 199,00
29.11.2013 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
18.12.2013 PEKO HOLDING Ružomberok
10.01.2014 Mäso - údeniny
10.01.2014 Tatiana Mecková-Duo
10.01.2014 Ovocentrum spol. s.r.o.
15.01.2014 NÚCEM-prevod majetku
20.01.2014 NANCY s.r.o.
30.01.2014 ATC-JR.s.r.o
17.02.2014 Mesto Ružomberok
01.10.2014 Dodatok k zmluve mesta Ružomberok - dôchodci
24.02.2014 Inmedia spol. s.r.o.
28.02.2014 Zmluva o pedagogickej praxi
18.06.2014 Zmluva u účasti na projekte 372/2014
04.07.2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
28.8.2014 Zdravotná stredná škola Márie Terézie Schereovej
28.8.2014 Fresco s. r. o.
28.8.2014 Súkromná základná škola
28.8.2014 CVČ Elán
28.8.2014 Súkromná základná umelecká škola RK
28.8.2014 Súkromná základná škola, Štiavnická cesta 80
28.8.2014 Spojená škola Malé Tatry 3
28.8.2014 Detský domov, Kalvárska 35
28.8.2014 Súkromné centrum špeciálno -ped. poradenstva
28.8.2014 Stredná zdravotná škola Márie Terézie Schereovej
15.09.2014 CHRIEN spol. s. r. o.
16.10.2014 Gymnázium sv. Andreja

02.01.2015

D.H. KOMPLET s. r. o.
10.01.2015 Littera - rámcová zmluva
14.01.2015 Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
28.01.2015 CZT, s.r.o,
02.02.2015 Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
02.02.2015 Súkromná základná umelecká škola
02.02.2015 Spojená škola Malé Tatry
02.02.2015 Stredná zdravotná škola Márie Terézie Schereovej
11.02.2015 DAVITAL s. r. o.
23.02.2015 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
04.03.2015 Magic Print s. r. o.
20.03.2015 Centrum voľného času Elán Dončova 1/1441
21.04.2015 La dent s.r.o.
27.04.2015 Dodatok k zmluve SCŠPP
27.04.2015 Dodatok k zmluve SZUŠ
27.04.2015 Dodatok k zmluve SZŠ Márie Terézie Schererovej
27.04.2015 Dodatok k zmluve CVČ Elán
27.04.2015 Dodatok  k zmluve Spojená škola
27.04.2015

Dodatok k zmluve MUDr. Terézia Osvaldová

27.04.2015

Dodatok k zmluve Peter Hazucha

27.04.2015

Dodatok k zmluve Súkromná základná škola

27.04.2015

Dodatok k zmluve Spojená škola

27.04.2015

Dodatok k zmluve o nájme CZT

04.05.2015

Dodatok k zmluve Spojená škola

04.05.2015

Dodatok k zmluve Detský domov

23.06.2015

Fresco s.r.o

02.09.2015

Centrum voľného času Elán

02.09.2015 Súkromná ZUŠ Ružomberok
02.09.2015  SZŠ Márie Terézie Schereovej
08.09.2015 Spojená škola Malé Tatry 3
08.09.2015 SZŠ Márie Terézie Schereovej
08.09.2015 Spojená škola Malé Tatry 3
08.09.2015 Súkromné centrum špeciálno - pedagog. poradenstva
08.09.2015 Spojená škola Malé Tatry 3
08.09.2015 Detský domov
08.09.2015 Podtatranská hydina a.s.
09.09.2015 Aikido Dojo
17.09.2015 Súkromná základná škola
17.09.2015 Súkromná základná škola
25.09.2015 Poľnohospodárske družstvo
06.10.2015 Telovýchovná jednota Sokol
14.10.2015 Súkromná ZŠ, Štiavnická cesta
27.10.2015 Zmluva o nájme nabytového priestoru  - Mesto Ružomberok
11.02.2015 Stabilita
18.02.2015 Linovec SK
29.12.2015 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
19.09.2016 Detský domov, Kalvárenská 35
19.09.2016 Hyza a.s.
19.09.2016 Hyza a.s
19.09.2016 Hyza a.s
19.09.2016 INMEDIA, spol. s.r.o.
19.09.2016 ATC
19.09.2016 Stredná zdravotná škola M. Terézie Schereovej
19.09.2016 Stredná zdravotná škola M. Terézie Schereovej
19.09.2016 CVČ Elán
19.09.2016 Súkromná základná umelecká škola RK
19.09.2016 Súkromné centrum špec. -ped. poradenstva
19.09.2016 Mandátna zmluva - súkromné centrum špec. - ped. poradenstva
19.09.2016 Ovocentrum spol. s. r. o.
19.09.2016 Mäso -údeniny
20.09.2016 Fresco s.r.o.
20.09.2016 Katolícka univerzita RK
18.10.2016 TJ Sokol
09.11.2016 Zmluva na dodanie tovaru - Hydina Holding, s.r.o
14.11.2016 Zmluva na dodanie tovaru - Chrien, spol.s.r.o
18.01.2017 Zmluva o poskytovaní školského stravovania
06.02.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní škol. stravovania
23.03.2017 Nájomná zmluva IVANING
07.07.2017 Zmluva o poskytovaní školského stravovania
07.07.2017 zmluva o úhrade režijných nákladov žiakov a zamestnancov
23.08.2017 Zmluva o poskytovaní stravovania - CVČ
23.08.2017 Zmluva o poskytovaní stravovania - zdrav.škola
23.08.2017 Zmluva o poskytovaní stravovania - zdrav.škola
30.08.2017 Zmluva na dodanie tovaru - mäso-údenina
30.08.2017 zmluva o spolupráci - Fresco s.r.o.
30.08.2017 zmluva na dodanie tovaru - INMEDIA s.r.o.
02.09.2017 Mandátna zmluva - súkr.centrum špec.-ped. poradenstva
02.09.2017 Dodatok č.2 k zmluve č.2015/2
08.09.2017 zmluva o poskytovaní stravovania - detský domov
08.09.2017 zmluva o poskytovaní stravovania - SZUŠ
08.09.2017 zmluva - Detský smiech
19.09.2017 zmluva č F180/2017
01.10.2017 Zmluva o podnájme nebytových priestorov
05.10.2017 Zmluva o partnerstve
06.11.2017 zmluva Fresco plus s.r.o.
06.12.2017 Dohoda o spolupráci s univerzitou Mateja Bela
25.01.2018 Darovacia zmluva č.07/2018
08.03.2018 Príloha k zmluve o dodávke a odbere tepla
27.04.2018 Zmluva o dielo č 3/2018
27.04.2018 Zmluva o dielo č. 5/2018
27.04.2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru
04.07.2018 Darovacia zmluva
15.08.2018 zmluva o spolupráci - Fresco
15.08.2018 Zmluva o úhrade režijných nákladov
15.08.2018 Zmluva o poskytovaní školského stravovania
15.08.2018 Zmluva o poskytovaní školského stravovania
15.08.2018 Zmluva o poskytovaní škol. stravovania - SZŠ
15.08.2018 Zmluva o spolupráci - Fresco
31.08.2018 Zmluva o poskytovaní šk. stravovania - Elán
31.08.2018 Zmluva o poskytovaní šk. stravovania - Dotyk
31.08.2018 Zmluva o úhrade režijných nákladov - Dotyk
31.08.2018 Zmluva o poskytovaní šk. stravovania - detský domov
31.08.2018 Rámcová dohoda - zmluva na dodanie tovaru - mäso-údeniny
15.10.2018 Zmluva o poskytovaní školského stravovania
17.10.2018 Dodatok k zmluve - Fresco
17.10.2018 Rámcová dohoda - Hyza
19.11.2018 Zmluva o prenájme nebytových priestorov
19.11.2018 Dodatok k zmluve o spolupráci Fresco
19.11.2018 Rámcová dohoda - Hydina holding s.r.o.
04.12.2018 Dodatková zmluva TJ SOKOL
15.12.2018 SCP Dar
20.12.2018 Zmluva o prenájme nebytového priestoru
07.01.2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
07.01.2019 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
06.02.2019 Príloha k zmluve o dodávke tepla č. 2012325
18.03.2019 Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón
07.04.2019 Zmluva IT AKADÉMIA
12.08.2019 Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva - Fresco plus, s.r.o.
14.08.2019 Zmluva na dodanie tovaru - ATC-JR, s.r.o.
14.08.2019 Zmluva na dodanie tovaru - Mäso - údeniny
28.08.2019 Zmluva o spolupráci - Kaufland SR v.o.s. 

28.08.2019

Zmluva o úhrade réžijných nákladov žiakov a zamestnancov 

28.08.2019

Zmluva o poskytovaní školského stravovania DOTYK

28.08.2019

Zmluva o poskytovaní školského stravovania CVČ Elán

28.08.2019

Rámcová dohoda - Zmluva na dodanie tovaru INMEDIA, s.r.o.

28.08.2019

Rámcová dohoda - Zmluva na dodanie tovaru OVOCENTRUM, s.r.o.

02.09.2019

Mandátna zmluva - Súkromné centrum ŠPP

02.09.2019

Dodatok č. 4 k zmluve č. 2015/2

24.09.2019

Zmluva na dodanie tovaru - Poľnohospodárske družstvo Ludrová

04.11.2019

Darovacia zmluve SSE

30.11.2019

Rámcová Dohoda - Zmluva na dodaniie tovaru Ryba Žilina, s.r.o.

31.01.2020

Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2012325

31.01.2020

Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2012314

05.02.2020

Zmluva o pedagogickej praci - UMB BB

09.06.2020

Zmluva o Elektronických službách - Slovenská sporiteľňa

Učiteľ ské

Kto je online

We have 6 guests online