Projekt nadaní

Na našej škole nájdete okrem klasických tried, aj triedy pre mimoriadne nadané deti. Ide o Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti PhDr. J.Laznibatovej, CSc.

Prijatie dieťaťa

Po zvážení intelektových schopností dieťaťa rodičmi a pedagógmi predškolského zariadenia, sa informujte o prijatí Vášho dieťaťa do Triedy pre deti so všeobecným intelektovým nadaním na ZŠ Bystrická cesta 14, Ružomberok.

DonovaTriedy pre mimoriadne nadané deti, ide o
Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti

PhDr. J.Laznibatovej, CSc.

Na škole sú do Projektu zapojené triedy 1. až 9. ročníka.

Začiatok vyučovania: 6,00 hod. – 7,30 hod.
Koniec vyučovania: 11,30 hod. – 17,00 hod.

1.E   Mgr. Sleziaková Viera
2.E   Mgr. Matúšová Ingrid
3.E   PaedDr. Fileková Zuzana
4.E   PaedDr. Panisová Martina
5.E  
Mgr. Horváthová Zavadská Jana
6.E  
Mgr. Krasuľová Lenka
7.E  
Mgr. Babicová Daniela
8.E   Mgr. Jankovičová Darinka
9.E   Mgr. Hedviga Demková

        Podľa autorky projektu APROGEN Jolany Laznibatovej intelektovo nadané deti si vyžadujú špeciálny prístup. „Potrebujú inú metodiku učenia a popri vzdelávaní viac pozornosti treba venovať ich výchove. Čím vyššie nadanie dieťa má, tým viac potrebuje podporu a starostlivosť, aby sme ich lepšie pripravili do života," zdôrazňuje Laznibatová. Intelektové schopnosti idú totiž často ruka v ruke s problémami emocionálnymi alebo sociálnymi. Presadzujú seba, bývajú egocentrické, hyperaktívne a niekedy trpia poruchami osobnosti. Preto niektoré napriek svojmu intelektu nedokážu zvládnuť ani základné pravidlá správania sa v škole.
          Na druhej strane, ak rozumovo talentované dieťa nenájde v okolí pochopenie, ak je potláčané, môže sa jeho vývoj otočiť opačným smerom - psychika sa bráni a dieťa akoby sa vrátilo o pár rokov späť. Prejavia sa napríklad problémy so zadrhávaním reči, stane sa z neho akoby svoj mladší súrodenec.

Ako sa učia nadané deti:

 • sú náročnejšie na vzdelávanie, potrebujú neustály prísun informácií a podnetov
 • bývajú nekonformné, nerešpektujú autority, môžu byť konfliktné
 • majú náročnejšie učivo, špeciálne osnovy
 • využíva sa pre ne iná metodika učenia
 • majú menej spolužiakov v triede, čo umožňuje individuálny prístup učiteľov
 • od pedagógov, ale aj od rodičov potrebujú nie autoritársky, ale viac partnerský prístup
 • priamo v škole im venujú špeciálnu psychologickú starostlivosť
 • intelektovo nadané deti môžu získať kontinuálne vzdelávanie a výchovu po maturitu

Základné znaky:

1.  menší počet žiakov
2. prítomnosť 2 učiteliek na 1 triedu
3. intenzita a efektívnosť výuky za pomoci lektorov (matematika, informatika, francúzsky jazyk , fyzik)
4. akcelerovaná výuka s prvkami rozširujúceho, prehlbujúceho vyučovania o samostatný nový predmet „ Obohatenie“
5. výučba angličtiny a informatiky od 1. ročníka
6. projekty (skupinové, triedne, individuálne) – so zohľadnením záujmov nadaných detí
7. ročníkové práce, ktoré sú výstupnými prácami každého žiaka za daný školský rok
8. nové formy hodnotenia a sebahodnotenia žiakov v triedach
9. podpora a stimulovanie detí k používaniu vyšších foriem myslenia a tvorivosti
10. špecifická atmosféra výučby, vyznačujúca sa empatiou a toleranciou, prístup nedirektívny a neautoritatívny
11. v procese edukácie nadaných detí sú rovnomerne zastúpené tak pedagogická a psychologická zložka
12. vysoko zohľadňujeme individuálne prístupy k nadaným deťom a tiež diferenciáciu podľa aktuálnych výkonov na vyučovaní
 

Na čo by sme nemali zabúdať ako rodičia

 • vaše dieťa potrebuje citové zázemie, v ktorom zažíva pocity bezpečia a istoty nezávisiace od svojich úspechov či zlyhaní
 • nie je na prvom mieste množstvo spolu stráveného času, ale jeho kvalita
 • pre pocit istoty je dôležitá dôslednosť vo výchove, t.j. istota, že pravidlá platia (hoci nie sú počas celého života nemenné, ale prispôsobujú sa vývinovým potrebám dieťaťa)
 • všímať si dieťa, aby nemuselo skúšať extrémne veci na zaujatie vašej pozornosti
 • dieťa tu nie je na to, aby naplnilo vaše nezdolané ambície
 • pre dieťa sú motiváciou ciele, ktoré sú len mierne nad jeho možnosťami, lebo tie sa dajú dosiahnuť a priniesť pocit uspokojenia a zvýšenia sebadôvery
 • aby deti dokázali zvnútorniť motiváciu k dosiahnutiu cieľa je zo strany rodičov potrebná iba nízka miera nátlaku, ale veľmi vysoká miera podpory a pomoci
 • rodičia sú vzor, ktorý je pre deti najdôležitejší

Niektoré špecifiká nadpriemerne nadaných detí

 • nadané deti sú menej úzkostné
 • svojský zmysel pre humor
 • záujem o témy mimo bežný detský pohľad (politika, vesmír, ..... )
 • zmysel pre systematickosť ( zbieranie a triedenie údajov z oblasti, ktorá ich zaujíma )
 • silné estetické i morálne cítenie (zmysel pre spravodlivosť )
 • zvýšená potreba komunikácie s dospelými
 • nezávislosť v myslení, schopnosť bojovať za svoj názor, hoci aj proti mienke väčšiny
 • precitlivelosť na vlastný sebaobraz
 • väčšia sociálna uzavretosť
 • perfekcionalisti k sebe i okoliu
 • vytrvalí, cieľavedomí, ochotní podstúpiť námahu
 • majú radšej problémové učenie než memorovanie
 • obľubujú tvorivé hry so slovíčkami a originálne riešenia
 • časté i denné snenie
 • prudké reakcie na pocity neúspechu
 • uprednostňujú partnerské vzťahy oproti vzťahu nadriadení - podriadení

Učiteľ ské

Kto je online

We have 11 guests online