04
Jun

Projekt ESF: základné informácie

 

Naša škola sa aktívne zapojila do čerpania finančných prostriedkov z  Európskeho sociálneho fondu

formou projektu:

Modernou školou podporme osobnostný rast žiakov tvorivo chrániacich životné prostredie a rozvíjajúcich región

Tento projekt je spolufinancovaný nielen Európskym sociálnym fondom, ale aj štátnym rozpočtom SR

Autorky: PaedDr. Eva Nováková, Mgr. Katarína Sališová

V Operačnom programe : Vzdelávanie,

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy,

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú,

máme možnosť čerpať prostriedky až do výšky 123 170,02 € (3 710 620,- Sk)

v období   marec 2009 - december 2010

 

85% z celkovej sumy sú prostriedky Európskeho sociálneho fondu, 10% sú prostriedky zo štátneho rozpočtu SR, 5% sú prostriedky od zriaďovateľa školy Mesta Ružomberok

    

Cieľom nášho projektu je zavedenie netradičných metód a foriem vyučovania, využívanie moderných didaktických prostriedkov a IKT pri implementácii prierezovej témy Environmentálna výchova s dôrazom na spoznávanie nášho kraja vo vyučovacích predmetoch – slovenský jazyk, matematika, prírodoveda, anglický jazyk, nemecký jazyk, ekológia, fyzika, informatika primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania.

Učiteľ ské

Kto je online

We have 8 guests online