03
Jun

Profil našej školy


ZŠ Bystrická cesta 14 v Ružomberku má dve pracoviská:

ZŠ Bystrická cesta 14 Ružomberok : 

0. ročník
1. - 4. ročník s triedami A,B
5. - 9. ročník - triedy so športovou prípravou
5. - 8. ročník s triedami A, B

Elokované pracovisko Dončova ulica:
1. - 4. ročník s triedami D,E,G
5. - 9. ročník s triedami E,D,

Označenie tried:

Triedy A, B sa nachádzajú na Bystrickej ceste
Triedy D, G sa nachádzajú na Dončovej ulici
Triedy E sú triedy s intelektovo nadanými deťmi:  1. - 9. r. na Dončovej ulici 
                                                                                   

 Prevádzka školy:

ŠKD - prevádzka:  
5,30 hod. – 7,30 hod. - ranné schádzanie Bystrická cesta
6,00 hod. – 7,30 hod. - ranné schádzanie Dončova
11,25 hod. – 17,00 hod. - popoludňajšia činnosť
Vyučovanie:
                    7,45 hod. - 14,30 hod.
Mimoškolská činnosť:     13,00 hod. - 17,00 hod.


Vedúci zamestnanci:

Riaditeľka školy:
RNDr. PaedDr. Elena Volanská
ZRŠ pre I. stupeň Bystrická:
Mgr. Jana Kučerková
ZRŠ pre II. stupeň Bystrická:

Mgr. Eliška Pavlíková

ZRŠ I. stupeň Dončova:
Mgr. Katarína Stanková
ZRŠ II. stupeň Dončova Mgr. Jana Horváthová Závacká
vedúca ŠKD: Bc. Tatiana Pagáčiková
Výchovný poradca: Mgr. Martin Fabian
Vedúca ŠJ:
Ľubomíra Debnárová
Ekonómka ZŠ: Soňa Kasanická
PaM: Martina Macková
Správca siete:
Mgr. Boris Pták, PhD.

Ped. zamestnanci:54

Vychovávatelia ŠKD: 10
Pedagogický asistent učiteľa:
Bc. Katarína Bírošová

Mgr. Lucia Šupejová

Ing. Iveta Lukáčová

Mgr. Martina Kružliaková

Mgr. Jarmila Lauková

Mgr. Patrícia Hírešová

Bc. Mária Spišáková

Školský špeciálny pedagóg:
PaedDr. Iveta Koreňová

Mgr. Anna Mydliarová

Školský psychológ:
Mgr. Zuzana Dubovcová

Koordinátor prevencie:
PaedDr. Eva Nováková
Mgr. Sleziaková Viera

Počet tried: 36

Počet žiakov: 662

Počet žiakov v triedach pre nadané deti: 108

Počet detí v ŠKD 280

Zameranie školy: 

  • Školský vzdelávací program 1., 2., 3., 4. a 5., 6., 7., 8., 9. ročník „Škola pre budúcnosť“ (Zameraný na cudzie jazyky, informatiku a environmentálnu výchovu)
  • Trieda: "Nultý ročník"
  • Prípravný ročník
  • Triedy pre intelektovo nadané deti
  • Športové triedy
  • Cvičná škola Katolíckej univerzity v Ružomberku
  • Spolupráca s celoslovenským protidrogovým klubom
  • Spolupráca s celoslovenským výborom LIGY PROTI RAKOVINE

 
Projekty:

RECYKLUJME, CHRÁŇME A ŽIME V ZELENOM SVETE  - koordinátor Mgr. Darina Jankovičová

INFOVEK - koordinátor Mgr. Róbert Maták

OTVORENÁ ŠKOLA - v oblasti športu - koordinátor Mgr. M. Tabak

ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE - koordinátor Mgr. D. Jankovičová

PROJEKT ALTERNATÍVNEHO VZDELÁVANIA INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ - koordinátor RNDr. PaedDr. Elena Volanská

Enviroprojekt TATRY - koordinátor Ing. Iveta Lukáčová

Projekt MODERNOU ŠKOLOU PODPORME OSOBNOSTNÝ RAST ŽIAKOV TVORIVO CHRÁNIACICH ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ROZVÍJAJÚCICH REGIÓN 

Projekt REKONŠTRUKCIA ZŠ BYSTRICKÁ CESTA - ukončenie projektu.

Projekt "Energia v škole - energia doma"

Projekt "Zdravá škola"

Časopis:
    * BONZÁK
    * SuperÉčko
    * Klubko - Klbko

    


Učiteľ ské

Kto je online

We have 10 guests online