06
Nov

Odporúčania pre žiakov so ŠVVP

Odporúčania pre výchovno-vzdelávací proces a domácu ppravu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdevami potrebami

 

Vo všetkých predmetoch:

1.pri skúšaní uprednostniť formu, kto je pre žiaka najvýhodnejšia a ktorá predstavuje východisko pre hodnotenie jeho učebných výsledkov,
2.voliť činnosti adekvátne jeho schopnostiam,
3.pri ústnych skúškach využívať uzavreté otázky, na ktoréže odpovedať stručne, jednoslovne, netrvať na odpovediach celou vetou a tieto odpovede hodnotiť rovnocenne rečovému prejavu,
4.ponechať dostatok času na porozumenie textu alebo žiakovi pomôcť s porozumením,
reprodukciu textu robiť po odsekoch, nie po prečítaní celého textu,
5.
zamerať sa na stratégie práce s textom, ktoré zlepšujú úroveň porozumenia,
6.
preferovať ústnu skúšku pred písomnou,
7.
ponechať dostatok času na spracovanie a kontrolu písomných prác,
8.
tolerovať pomalšie pracovné tempo,
9.
zadávať primerane skrátené domáce úlohy,
10.
umožniť alternatívnu prípravu na vyučovanie napr. vytvorenie projektu, prezentácie na PC,
11.
vždy sa presvedčiť, či žiak porozumel zadaniu,
12.
tolerovať horšiu grafickú úpravu písomného prejavu,
13.
namiesto poznámok používať podčiarkovanie v texte,
14.
umožniť používanie primeraného písacieho nástroja ( pero s násadkou, trojhranná ceruzka, trojhran pastelky, použitie ceruzky namiesto pera,
15.
umožniť písať do linajkových zošitov,
16.
častá motivácia, povzbudenie, časté poskytovanie pozitívnej spätnej väzby,
17.
multisenzoriálny prístup,
18.
pokyny rozdeliť na menšie časti a ak to je potrebné každú z nich žiakovi zvlášť opakovať,
19.
odmeňovať snahu, nie iba dob výsledky,
20.
ponechžiakovi viac času a netrestať ho, ak prácu nedokončí,
21.
nenechávať dokončov úlohy cez prestávku alebo po vyučovaní,
22.
oceňovať jeho snahu pre všetkými,
23.
podporovať skupinovú prácu, ktorá mu pomôže so sociálnou interakciou,
24.
častejšie využívať názor,
25.
obmedzenie mechanického učenia faktov bez širších súvislostí ( letopočty, mená, definície a pod.),
26.
využívať stratégie práce s textom,
27.
priebežne overovať spvne pochopenie zadania,
28.
zohľadňov poruchy výslovnosti, pamäti, psychomotorický nekľud, impulzivitu, výkyvy a kolísanie výkonnosti,

Ústny prejav a čítanie:

1.rešpektovať individuálne tempo,
2.
zadávať kratšie úseky čítania a ti hodnotiť na týchto kratších úsekoch,
3.
pri čítaní používať špeciálne pomôckyzáložka, čítacie okienko,
4.
pri ústnom prejave ( skúšaní) pomáhať žiakovi s formuláciami,
5.
nenechávžiaka dlho hovoriť, stačia stručné odpovede,
6.
neznižovať sebavedomie žiaka, vytvárať pokojnú pracovnú atmosféru,
7.
nevyvoláv na hlasné čítanie pred triedou (alebo len po domácej príprave), nenechávať čítať dlhé texty,
8.
kvalitu čítania nehodnotiť známkou,
9.
chváliť za úspešne prevedenú úlohu a snahu,
10.
upraviť formu písomných prác - zväčšiť písmo, medzery medzi slovami, formulovať kratšie vety, zvýrazniť kľúčové slová, voliť formu testu – výber z viacerých možností, formulovať otázky tak, aby stačila jednoslovná odpoveď,

Písomný prejav:

1.zohľadňovať grafický prejav, tolerovať písmo aj úpravu,
2.
využívať zošity s pomocnými linajkami,
3.
využívať PC,
4.
dovoliť žiakovi písať tlačeným písmom,
5.
rešpektovať individuálne tempo, poskytnúť dlhší čas na prácu,
6.
hodnotiť iba to, čo žiak skutočne stihol,
7.
upraviť formu písomných prác - zväčšiť písmo, medzery medzi slovami, formulovať kratšie vety, zvýrazniť kľúčové slová, voliť formu testu – výber z viacerých možností, formulovať otázky tak, aby stačila jednoslovná odpov
8.
zadáv kratšie úlohy tak školské, ako aj domáce, resp. zadáv individuálne domáce úlohy
9.
namiesto náročnejších diktátov iba opis, prepis, doplnenie precvičovaných javov,
10.
označov diktát alebo náročnejšie cvičenie iba počtom chýb, klasifikov iba v prípade úspechu,
11.
nedávať prepisovať práce ( úlohy, zošity),
12.neopravov červenou, zvýrazniť správne javy, príp. začierniť chyby,
13.
presvedčiť sa, či žiak zadanej úlohe porozumel,
14.
nevyžadov ďalšie alebo zložitejšie zápisy v zošitoch, nahradiť ich vopred natlačeným textom, ktorý si žiak nalepí do zošita,

 

Zohľadnenia uvedené v predchádzacich bodoch ma byť rešpektované

vo všetkých predmetoch, na ktoch žiak pracuje s textom!

Slovenský jazyk a literara ( materinský jazyk):

1.tolerovať slabikovanie,
2.
čítanie s pomôckou - záložka, okienko,
3.
rešpektovať aktuálnu úroveň čítacích schopností,
4.
tolerovzníženú orientáciu v texte,
5.
využívať stratégie práce s literárnym textom – osnova, pyramída, Jednou vetou....,
6.
naučiť žiaka písať diakritic znamienka súčasne s písmenom,
7.
využívať gramatic tabuľky, prehľady, pravidlá,
8.
sloh – preferovať obsah, s pomocou učiteľa ústne,
9.
slohové práce písať na PC,
10.
opravy diktátov a pravopisu- iba vybrané slová, zdôvodňovať ústne,
11.
diktáty zadať vopred na precvičenie domov,
12.
poskytnúť dostatok času na opravu a zdôvodnenie javov,
13.
zadávať kratšie písomné práce,
14.
overiť vedomosti pravidiel ústnym skúšaním,
15.
nepísať časovo obmedzené práce (päťminútovky a pod),

Cudzí jazyk:

1.možnosť pracov s interaktívnou učebnicou vhodnou pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a špecifickými poruchami učenia Angličtina, Nemčina, vydavateľstvo TOBIÁŠ s.r.o., ktorá slúži zárov ako pracovný zošit a je doplnená podrobnou metodikou,
2.
zamer sa na zvládnutie elementárnych komunikačných zručností, praktické využitie jazyka, gramatic štruktúry druhoradé, rozvoj čítania a písania obmedzov na úrovzákladného učiva,
3.
v maximálnej miere využívať prostriedky multisenzorického učenia piktogramy, obrázky, pexeso, zvukové nahrávky, vizualizáciu, atď.,
4.
predĺženie prípravného obdobia (počúvanie jazyka bez povinnosti hovoriť, piesne, riekanky, rytmizácie),
5.
obmedziť hlasné čítanie dlhších textov,
6.
pre precvičovanie a overovanie vedomostí používať testy s voľbou správnej odpovede,
7.
nepísať slovníček – práca so slovníkom,
8.
slovnú zásobu skúšať v kratších úsekoch, priraďovanie,
9.
v písomnom prejave tolerantne hodnotiť slová napísané foneticky správne,
10.
tolerovať špecific chyby v písomnom prejave,
11.
chváliť za úspešné zvládnutú úlohu, aktivitu, snahu,
12.
písomné práce – hodnotiť iba ak sa podaria,
13.
rozloženie učiva do viacerých ročníkov, redukcia učia,

Matematika, chémia, fyzika, biológia:

1.ponechať dostatok času na osvojovanie novej látky,
2.
tolerovzhoršenú grafickú úpravu, nepresnosti a nižšiu kvalitu rysovania,
3.
tolerovťažkosti pri pochopení vzťahu medzi číslami a konkrétnym množstvom,
4.
kontrolovať pochopenie zadanej slovnej úlohy (príkladu),
5.
tolerovať problémy s formuláciou odpovede,
6.
tolerovať dlhší čas pre osvojenie si číselných radov zostupných a vzostupch,
7.
umožniť dlhší čas na osvojenie si matematických vzorcov, ich použitie,
8.
uprednostniť individuálnu ústnu skúšku s oporou o názor,
9.
neopisovzadanie slovnej úlohy do zošita,
10.
v slovných úlohách zvýrazniť kľúčové slová,
11.
matematické operácie robiť s oporou o vizuálne podnety zadáv predtlačené kontrolné pce, hodnotiť predovšetkým obsahovú stránku riených príkladov a slovných úloh,
12.
pri samostatnej práci hodnotiť len to, čo žiak stihol napísať,
13.
používať linajkové a štvorčekové zošity,
14.
hodnotiť aj správnosť postupu – nielen výsledky príkladov,
15.
tolerovať chyby vzniknuté z dôvodu zámeny znamienok, poradia číslic v číslach…,
16.
umožniť požívať kompenzačné pomôcky - tabuľky násobenia, delenia, vzorcov, kalkulačku, chemické tabuľky prvkov, fyzikálne tabuľky,

Ostatné predmety:

1.využívať stratégie práce s náučným textom- sémantické mapy, KWL…,
2.
tolerovať horšiu úpravu v zošitoch,
3.
preferovať ústnu skúšku pred písomnou,
4.
orientácia na mape iba po predchádzajúcej príprave- používať rovnaký atlas,
5.
nepoužívať slepé mapy,

Hudobná výchova:

1.notový zápis iba po predchádzajúcej domácej príprave, prípadne nezadávať,
2.
tolerov ťažkosti v dodržiavaní a pochopení rytmu, so zapamätaním melódie a jej reprodukcie,

Predmety s prevahou chovného charakteru:

1.dopriať pozitívny zážitok,
2.
orientov sa na oblasti, v ktorých je dieťa úspešné kreativita, fantázia, snaha, originalita,
3.
oceňovať snahu žiaka pred všetkými, poskytnúť dostatok času na spracovanie úlohy,
4.
podporovať skupinovú prácu, ktorá mu pomôže so sociálnou interakciou, pri samostatnej práci presvedčiť sa, že žiak porozumel kontrolným otázkam,
5.
väčšia tolerancia na hodinách Tv,Vv a pri pracovných činnostiach,
6.
do zošitov písať krátke poznámky, prípadne podčiarkov text alebo lep do zoši

predpísaný text na PC

Žiak s ADHD:

1.umiestniť žiaka v triede do prednej lavice,
2.
povzbudiť, pozitívne motivovať, chváliť žiaka aj za prejavenú snahu,
3.
poveriť žiaka činnosťami, ktoré mu umožnia odbúrať psychomotorické napätie (napr. rozdanie zošitov, pomôcok, zotieranie tabule...),
4.
používať pri stimulácii pozornosti vopred dohodnuté signály napr. gestá, jemný dotyk ramena a pod.,
5.
kratšie časové intervaly učenia, častejšie striedanie úloh, precvičovanie a upevňovanie učiva,
6.
stanoviť krátkodobé ciele v správaní,
7.
zamerať sa na okamžité odmeny a následky,
8.
vyvarovať sa neustále negatívnemu prístupu: „prestaň, nesmieš...“, ale priamo povedžiakovi, čo má robiť,
9.
pokiaľ je možné, nereagov na každé neprimerané správanie, pochvalou posilniť žiaduce formy správania dieťaťa,
10.
zamerať sa na silné stránky dieťaťa,
11.
je nutné vymedzenie hraníc a dôslednosť pri určení pravidiel achovných prostriedkov (žiak dopredu vedieť, aké sankcie ho čakajú v prípade porušenia vopred dohodnutého pravidla)

Učiteľ ské

Kto je online

We have 12 guests online