06
Nov

VŠEOBECNÉ INTELEKTOVÉ NADANIE

Je moje dieťa nadané?

Milí rodičia, máte dieťa vo veku 4,5-5 rokov?

Udivuje Vás Vaše dieťa nezvyčajnými otázkami? Všimli ste si, že od malička napreduje rýchlejšie ako jeho vrstovníci? (Nápadný je najmä rýchly rozvoj reči a rečových schopností.) Je aktívne, zvedavé, neúnavne baží po novom poznaní? Možno Vaše dieťa patrí k dvom desiatim percentám tých, kto obdarené mimoriadnymi schopnoami.

Priaznivú schopnosť úspešne vykonáv nejakú činnosť, kto sa ešte nerealizovala žeme označiť pojmom nadanie. Pojem talent je v úzkom vzťahu k nadaniu. Často sa tento pojem vahuje aj ku špecifickým schopnostiam (umeleckým, športovým) a zahŕňa aj vyššiu mieru tvorivosti.

Pre našu potrebu pojmy nadanie talent môžeme používako ekvivalenty. V odborných kruhoch sa nadanie často chápe ako is predpokladová zložka, kým talent sa pokladá za výkonovú (prejavenú) charakteristiku. Keďže v tomto materiáli uvažujeme o diati, bude pre nás lepšie cháp pod pojmom nadanie istý potenciálny základ budúcej špecializovanej činnosti a talent ako realizovanú formu nadania. Najvyššia úrov prejavenia schopností, vlastná len mimoriadne nadaným sa nazýva genialita.

Prečo je dôleži nadanie odhaliť:

 1. Deti s vysokou úrovňou schopností sa líšia od priemerných detí nielen svojimi poznávacími potrebami, ale aj osobnostne. Sprievodné znaky mimoriadneho nadania bývačasto problematické už v útlom veku v rodinnom prostredí, alebo neskôr v materskej škole. Napr. deti môžu b netrpezlivé, odmietajú trénov základné zručnosti. Odmietajú direktívnosť, neznášajú rutinu. Môžu b kritické a netolerantné. Často nepraktické. Lepšie pochopenie pčin týchto prejavovahčí Vaše výchovné pôsobenie a zbaví Vás rozčarovania, keď sa cítite ako rodičia neistí a bezradní. Okrem toho sa súčasne s nadaním, najmä v školskom veku, môžu vyskytovať aj problémy v sociálnej oblasti, poruchy správania, špecifické poruchy učenia.
 2. Nadané detí ma iné poznávacie potreby ako ich priemerní vrstovníci. frustrovaní z nečinnosti, často sa v škole nudia, schopní intenzívne sa zamer na špecifický okruh problémov (vesmír, humanitárne otázky, otázky bytia - nebytia, technika). Veľmi skoro prejavujú záujem o čítanie, písanie, počítanie. Je správne uspokojiť špecifické poznávacie potreby týchto detí, podporov rozvoj ich nadania a umožniť aby sa ich schopnosti uplatnili.
 3. Súčasný vzdeláva systém kladie vký dôraz na identifikáciu detí a žiakov s mimoriadnym nadaním. Z pohľadu platnej legislavy sa nadanému diaťu/žiakovi priznávajú špeciálne výchovno - vzdelávacie potreby. Zákon rozlišujeeobecné intelektové nadanie a špecific intelektové nadanie (umelecké, športové). Intelektovým nadaním sa rozumejú vysoko nadpriemerne rozvinu poznávacie schopnosti v jednej, alebo viacerých intelektových oblastiach.


Kto že nadanie rozpoznať:
V období predškolského veku žu identifikov nadanie detí v zásade dve skupiny ľudí a to vzhľadom k rozsahu času stráveného s diom. to učitky materských škôl a rodičia detí. Výskumy znych domácich aj zahraničných autorov vysoko vyzdvihujú práve rodičov ako najpresnejších odhadcov nadania. Pre ich potrebu sa vyvíjajú aj rôzne dotazníky a posudzovacie škály, kto umožnia odhaliť dieťa potenciálne nadané. Tieto metódy sa opierajú o porovnávanie prejavov detí s istými kritériami, ktoré signalizujú prítomnosť nadpriemerných schopností. Umožňujú vyhľadávať a rozpoznávať pravdepodobne nadané deti. V školskom veku už dieťa, resp. žiak spravidla preukazuje svoje vysoké schopnosti svojimi školskými výkonmi.


P
res úrov intelektových schopnos je schop odhaliť len odborník z oblasti psychológie a to pomocou štandardizovaných psychodiagnostických metód. Ak sa vám zdá, že vaše dieťa prejavuje
niekto ďalej uvedené charakteristiky, poraďte sa so svojim detským lekárom, alebo učiteľkou v MŠ, kto Vám sprostredkujú kontakt s príslušným odborníkom. žete priamo kontaktov aj najbližšie Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie.

O
d akého veku je mož uvažovať o nada dieťaťa?


O
dborníci sa stále nezhodujú v tom, či a od ktorého veku je možné určiť intelektové nadanie. Preto sa v najnižších vekových kateriách radšej dáva prednosť pojmu nadané správanie, nskutočné nadanie. Včasnosti sa väčšina špecialistov zhoduje v tom, že kľúčovým obdobím pre identifikovanie takéhoto správania je vek 18 mesiacov a neskôr. V tejto ze veľmi dôlirodičia. Rodičia ako prví môžu pozorovať, že ich dieťa je odlišné a prejavuje sa netypicky. Prvé charakteristické prejavy mimoriadnych schopností a vývinového náskoku sa začínajú už od jedného do dvoch rokov života. Skúsenosti hovoria, že špecifický rozumový vývin eviduje až 70 % rodičov nadaných detí. Preto sú pre psychológov veľmi cenné údaje získané od rodičov a iných osôb, s ktorými dieťa vyrastalo, alebo ktoré ho poznajú.

Charakteristiky prejavov budúcich nadaných detí v novorodeneckom a batolivom období:

 • Neobvyklá živosť.
 • Menšia potreba spánku.
 • Dlhodobý rozsah pozornosti a schopnosť sústred sa na niekoľko vecí časne.
 • Vyso úrov aktivity energie, akoby sa nikdy neunavili.
 • Včasné rozpoznanie známych osôb.
 • Vytvoretrvalosť“ objektu, včšie, n u ostatných (poznanie skutočnosti, že veci existujú, aj k ich nevidíme).
 • Zvýšená reakcia na vonkajšie podnety (hluk, bolesť..).
 • Veľ potreba prísunu nových podnetov.
 • Neobvyklá pamäť - pamäť na príbehy, pesničky, básničky..
 • Vyso rýchlo učenia.
 • Rýchly rozvoj reči, včasný nástup reči, najprv krátke slová, dob intonácia, rýchly nárast ďalšej slovnej zásoby, schopnosť tvor vety a užív gramatické pravidlá.
 • Záujem o knihy (viď včasní čitatelia), a špecifické hračky, kalendáre, atlasy, šachy, počítač.
 • Zvedavosť kladenie mnohých otázok, skôr n u ostatných detí, otázky akoby nikdy nekončili.

Charakteristiky nadaných detí v prekolskom období sú tieto:

 • Netypické záujmy od predškolského veku (živočíchy, vesmír, doprava, technika).
 • Čítanie, písanie, počítanie v predškolskom veku (pričom sa tieto zručnosti naučili ako samoukovia, nikto ich k tomu systematicky neviedol)Vyso aktivita, intelektuálna zvedavosť, kladenie otázok, nútiacich dospelých nahliadnuť do ncyklopédií alebo internetu.
 • Široká slovná zásoba, používanie vzhľadom na vek nezvyčajných, cudch slov a slovných spojení.
 • Zaoberanie sa svetovými problémami a otázkami morálky, etiky, hraníc (nekonečno, začiatok, koniec života)
 • Vyadávanie komunikácie s dospelými alebo staršími dmi.
 • Neochota podriadiť sa príkazom, autoritám, potreba vysvetľovania požiadaviek dospelých.
 • Perfekcionizmus, snaha b najlepší, neochota zmieriť sa s prehrou.

Laic verejnosť, i niekto odborníci a učitelia žijú s mylnou predstavou o nadanom diati. Táto predstava zobrazuje dieťa ako dobré, poslušné, bezproblémové, prispôsobivé, v kolektíve obľúbené a priateľské, kto je pripravené podáv dob výkony, v škole samé jednotky a učit je s ním spokojný. Naopak, sprievodné prejavy mimoriadneho nadania bývajú často problematické už v materskej škole. Nezriedka sa stretávame s požiadavkami o vetrenie žiaka, kto je označený za problémového – napr. nerešpektuje autority, poskytuje nevyžiadané komentáre, odmieta spoluprácu. Komplexnou diagnostikou sa zistí, že ide o intelektovo vysoko nadaného jedinca a jeho prejavy sú veľmi typické pre túto skupinu detí. Niekedy sú pozitívne poznávacie potreby nadaných detí tak silné, že môžu, pri neodhalení skutočných príčin „neobvyklého“ správania, pôsobiť veľmi rušivo. Môžu byť vnímané ako porucha správania a môžu viesť k vzniku sociálnych a emocionálnych problémov.

Nasledujúca tabuľka ukazuje, ako môžu b typické poznávacie charakteristiky nadaných de spojené so školskými problémami.

Mož problémy asociova s charakteristicmi pozitívnymi vlastnosťami nadach detí:

Pozitívne charakteristiky                                                   Mož problémy

Rýchlo získava a uchovávajú nadobudnuté informácie

   Sú netrpezliví, keď ostatní pomalí,

   nema radi rutinu a dril

Intelektová zvedavosť, vnútorná motivácia, hľadanie významu

Odmietajú neustále trénovať základné zručnosti

Schopnosť zovšeobecňovania, abstrakcie, syntézy, radi riešia problémy obľubujú ďalšie intelektové aktivity

Kladú nekonečné otázky, majú silnú vôľu, odmietajú direktívnosť, rovnaké očakávajú od ostatných

       Dokážu vidieť vzťah pčina - dôsledok

Odmietajú detaily, dril,vystupujú proti vyučovacím metódam

       Majú radi pravdu, spravodlivosť, fair  

       play

   Majú problémy zmieriť sa soetkým

   nelogickým - ako pocity, tradície  

   alebo dôvody, kto sa majú brať ako  

   osudové

Radi organizujú ľudí a veci do štruktúry a poriadku, systematizujú

   Majú problémy byt praktickí, zaoberajú  

   sa humanitárnymi otázkami

Širo slovník, pohotové verbálne vyjadrovanie, rozsiahle informácie v znych oblastiach

   Konštruujú komplikované pravidlá alebo  

   systémy, tým sa môžu javiť ako príliš

   dominujúci a ovplyvňujúci

Myslia kriticky, majú vysoké ciele, sú sebakritickí a hodnotia ostatných

   Môžu využív svoju verbálnu zdatnosť,

   aby sa vyhli určitým situáciám, často sa  

   nudia v škole a s vrstovníkmi, ostatní ich

   vnímajú ako „vševedkov

vynikajúci pozorovatelia, ch poznetko neobvyklé, otvorení novým skúsenostiam

Kritickí a netolerantní k ostatným,žu  

b depresívni, perfekcionistickí

Kreatívni, tvoriví, ma radi nové spôsoby, ako možno veci rob

Príliš intenzívne zameranie, občasná

ľahkovážnosť

Intenzívna koncentrácia, schopnosť dlho sa sústrediť v oblasti svojho záujmu, správanie orientované na cieľ, vytrvalosť

žu narúš plány a odmiet to, čo je známe, ostatní ich vnímajú ako odlišných

Neznášajú vyrušovanie, odmietajú vykonávetky povinnosti a kontakt s ľuďmi v dobe, k ponorení do svojich záujmov

Senzitivita, empatia, túžba byt druhými akceptovaný.

Citlivosť ku kritike ostatných alebo odmietanie kamarátov, očakáva, že ostatní uznávajú podobné hodnoty, potreba úspechu a uznania,žu sa cít byť odcudzení a inakší

Veľká energia, dychtivosť, obdobie intenzívneho úsilia.

 

Frustrácia z nečinnosti, dychtivosťže ostatných rušiť, potreba neustálej stimulácie,žu sa javiť ako hyperaktívni

Nezávislosť, preferujú samostatnú prácu, dôverujú sami sebe

žu odmiet podnety rodičov alebo kamarátov, nekonformní, nekonvenční

       Rôzne záujmy a schopnosti, roztržitosť

žu sa javiť ako neorganizovaní,

frustrovaní nedostatkom času

       Silný zmysel pre humor

Ich humoru nemusia vrstovníci porozumieť,  

môžu sa stať triednym klaunom“,

aby tak získali pozornosť ostatných

Niekto pedagogic výskumy ukazujú, že učitelia často zamiajú prejavy správania rozumovo nadaného diaťa s diaťom šikovným, bystrým. Tak bystré, ako aj intelektovo nadané dieťa potrebuje k optimálnemu rozvoju podnety a vzdelávacie materiály, ktozodpovedajú jeho kognitívnej úrovni. Nižšie uvedená tabuľka ukazuje niekto typic rozdiely v správaní.

Niekto rozdiely medzi bystrým a nadaným dieťaťom:

         Bystré dieťa                                                                     Nada dieťa

Je vníma

Je zapálené“

         Pozná odpovede

Sa formuluje ozky

         Zaujíma sa

Je mimoriadne zveda

         Má dobré nápady

neobvykpady

         Odpovedá na ozky

Zaujíma ho detaily, rozpracúva

       Je vodcom skupiny

Je samostatné, často pracuje osamote

       Jednoducho sa učí

Väčšinu už vie

         Najlepšie z triedy

Stojí akoby mimo, nad triedou

         Pocho zmysel

Ro very

         Presne kopíruje zadané riešenia

Vytvára nové riešenia

         Dobre sa cíti v škole, v šlke

Dobre sa cíti, k sa učí (niečo nové)

         Prijíma informácie

Využíva informácie

       Je vytrvalé pri sledovaní

Sleduje pozorne

       Je spokojné s m, čo sa naučilo

Je veľmi sebakritic

Čo je to IQ?

Inteligenč kvocient je podiel mentálneho a skutočného (fyzického) veku v mesiacoch krát 100.

            Hodnota IQ sa získava tak, že dieťa vypracuje inteligenč test, ktorého výsledkom je bodové ohodnotenie. Test porovnáva schopnosti testovaného diaťa s priemernými schopnosťami všetkých de rovnakej vekovej katerie (populácie). Na to je potrebné testy štandardizovať. Testy sa štandardizujú tak, že sa zadajú veľkému množstvu jedincov v jednotlivých vekových kategóriách t.j. reprezentatívnej vzorke (napr. 1000 de). Výsledky bodového hodnotenia sa upravia matematickým vzťahom, kto zaistí, že bodové hodnotenie zodpovedajúce priemerným schopnostiam zodpovedá hodnote IQ 100. Rovnaký matematický vzťah sa aplikuje na bodové ohodnotenie každého testovaného dieťaťa a tým sa získa jeho IQ.

IQ prezrádza hlavne to, ako mozog pracuje. Nerozhoduje o ňom vzdelanie. Hodnota IQ určitým spôsobom korešponduje so školskou úspešnosťou, ale ani to nepla vždy. Pre rodičov, pedagógov, prípadne iných odborníkov nepsychológov je omnoho zrozumiteľnejší pojem „mentálny vek“.

Mentálny vek, je vek, pre kto typické určité schopnosti. To znamená, že ak napríklad 5-ročné dieťa dokáže rozmýšľ na úrovni bežného 7-ročného diaťa, určite nadpriemerné schopnosti. Ak by sme aplikovali vyššie uvedený vzorec, vypočítali by sme, že jeho inteligenč kvocient je 7/5 ×100, čiže IQ 140.

Ako rozvíjať nadanie Vašich detí:

 • Poskytnite svojmu diaťu takú atmosféru v rodine, kto umožňuje pokojne sa sústrediť na to, čo ho zaujíma.
 • Najdôležitejšie, čo žete svojmu diaťu poskytnúť je pomoc a podpora. Počúvajte ho a hovorte s ním.
 • N nemá na dieťa ta pozitívny vplyv ako dob príklady rodičov. Správajte sa tak, ako chcete, aby sa správalo Vaše dia.
 • Udržte život diaťa aktívny a zaujímavý. Kupujte knihy, časopisy, kto hožu zaujímať a rozprávajte sa sním o tom, čo v nich je.
 • Nadanie diaťa nie je dôvodom aby sme ospravedlňovali jeho nevhodné správanie. Nadané dieťa rýchlo chápe pravidlá správania, zvyk ho na výnimky nie je vhodné.
 • Nezabudnite dieťa oceniť aj k sa Vám zdá, že jeho úspech je samozrejmý. Potrebuje pocit, že stále vašu podporu.
 • Nechváľte sa schopnosťami svojho dia, zvlášť nie v jeho prítomnosti. Dostávate ho tým do nevýhodnej situácie.
 • Rovnako ako iné deti potrebuje aj nadané dieťa čas na hranie, uvoľnenie i leňošenie. Doprajte mu to.

 

 


Učiteľ ské

Kto je online

We have 9 guests online