20
Jan

Základné informácie o prijímacom konaní

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ

1.Počet prihlášok4

- 2 prihlášky na SŠ s talentovou skúškou- prijímacie skúšky (umelecké SŠ, športové gymnáziá, konzervatóriá, bilingválne päťročné gymnáziá)
- 2 prihlášky na SŠ bez talentovej skúšky

2. Prijímacie konanie:

Pozostáva zo súčtu bodov:

za prospech

z  Testovania 9-2019

z výsledkov za súťaže

za prijímacie skúšky

 

PROSPECH

Prideľujú sa body za priemerný prospech z predmetov (okrem výchov – napr. telesnej, hudobnej a pod.) na konci 8. ročníka a 2. polroka 9. ročníka (u niektorých SŠ aj 7. alebo 6.ročníka). Do priemeru známok sa zarátava jeden cudzí jazyk.

TESTOVANIE 9-2019

Bude sa konať 03. 04. 2019 zo slovenského jazyka a matematiky. Ak sa ho žiak nezúčastní, má možnosť absolvovať testovanie v náhradnom termíne 16.04. 2019 – ale len v krajskom meste. Žiak, ktorý sa ho nezúčastní nezíska žiadne body. Žiak, ktorý dosiahne z oboch predmetov minimálne 90 % bude prijatý na SŠ bez prijímacích skúšok. Testovanie sa nezapočítava do prijímacieho konania na SŠ s talentovou skúškou.

VÝSLEDKY ZA SÚŤAŽE

Do prijímacieho konania sa započítavajú body za vedomostné a u niektorých škôl i športové súťaže. Sú obodované podľa stupňa úspešnosti (napr. 1. miesto v okresnom kole – 3 body, 2. miesto v krajskom kole – 4 body ,...).      Príklady súťaží: olympiády z DEJ, SJL, GEO, MAT, FYZ, CHEM,...Pytagoriáda z MAT, literárne súťaže – Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko a pod... . Body za športové súťaže prideľujú napr. gymnáziá, ale za umiestnenia dosiahnuté v krajskom a vyšších kolách. Odborné školy udeľujú body za olympiády MAT, FYZ, CHEM.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

- robia ich žiaci, ktorí si podajú prihlášky na študijné (štvorročné, päťročné, talentové) odbory SŠ.

Od 25.03. do 12.04. 2019-talentové skúšky

1.kolo PS: 13.5.2019 a 16.5.2019  

2.kolo PS: 18.6 . 2019 
Robia sa
 vždy zo SJL, druhým predmetom býva prevažne matematika, u niektorým cudzí jazyk, chémia (zdravotnícke školy), biológia (zdravotnícke školy). Skúšky urobí žiak vtedy, keď dosiahne v každom predmete aspoň minimum stanovených bodov. Ak dosiahol v jednom predmete aspoň minimum bodov a v druhom nie, skúšky neurobil. Na talentových školách sa robia prijímacie pohovory talentové skúšky (podľa odboru) ale aj zo SJL a MAT.
- nerobia ich žiaci, ktorí si podajú prihlášky na učebné (trojročné) odbory. Sú prijímaní po sčítaní bodov za prospech, Testovanie, súťaže.

URČENIE PORADIA PRIJATÝCH ŽIAKOV

Sčítajú sa body za prospech, Testovanie, súťaže, prijímacie skúšky (u trojročných odborov bez prijímacích skúšok, u talentových odborov bez Testovania), zostaví sa poradie od žiaka s najvyšším počtom bodov po najnižší a urobí sa čiara za posledným prijatým žiakom. Tí čo skončili pod čiarou nie sú prijatí. Prijatých žiakov ešte musia zapísať na SŠ (pomocou zápisného lístka) ich zákonní zástupcovia v termíne stanovenom SŠ. Ak žiaka nezapíšu, žiak nebude na SŠ prijatý. Tí, čo skončili pod čiarou ale urobili skúšky a majú ďalej záujem o prijatie si musia podať písomné odvolanie (ich zákonní zástupca). Ak sa nezapíšu všetci prijatí žiaci, uvoľní sa ich miesto a môžu tam byť posunutí žiaci ,ktorí skončili pod čiarou.


Učiteľ ské

Kto je online

We have 17 guests online