Oznam

Dňa 23.9.2014 sa bude konať:

15:30 h. - Výbor rady rodičov
16:00 h. - Triedne rodičovské združenie
17:30 h. - Rada školy


OZNAM 2

Multifunkčné ihrisko bude otvorené nasledovne:

pondelok - piatok:   8:00 - 18:00 hod.
( prednostne ZŠ a ŠKD )

sobota - nedeľa: 14:00 - 18:00 hod.

05
Sep

Slávnostné otvorenie školského roka

Školský rok 2014/2015 sme v našej škole slávnostne otvorili dňa 2. septembra 2014 za účasti primátora mesta Jána Pavlíka ,poslancov mestskej časti Roveň, členov Rady školy, vedenia školy, žiakov a rodičov. Začiatok školského roka netrpezlivo a s  napätím očakávali najmä naši malí školáci, ktorí zasadli do školských lavíc po prvýkrát. Starších žiakov vítali triedni učitelia, ktorí ich oboznámili s tým, čo ich v tomto školskom roku čaká. Súčasťou otvorenia nového školského roka bolo odovzdanie stavebného diela „Rekonštrukcie ZŠ na Bystrickej ceste.


Všetkým našim žiakom a pedagógom prajeme veľa úspechov v novom školskom roku vo vynovených priestoroch našej školy a rodičom veľa trpezlivosti , porozumenia pri výchove svojich detí.


Otvorenie

Fotoalbum

05
Sep

Prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

Školský rok 2014/2015 sa pre Základnú školu Bystrickú cestu 14 nesie v znamení zmien. Základná škola si pripravila pre žiakov novinku v podobe novootvoreného prípravného ročníka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Prípravný ročník navštevuje 10 žiakov – 8 chlapcov a 2 dievčatá. Cieľom prípravného ročníka je odstrániť, resp. zmierniť problémy v komunikácii, efektívne využiť odloženú školskú dochádzku na stimuláciu komunikačných schopností, ale aj celkového rozvoja schopností dieťaťa. Deti, ktoré navštevujú prípravný ročník, potrebujú intenzívnu logopedickú a špeciálno-pedagogickú intervenciu, ktorú im poskytujú dve kvalifikované špeciálne pedagogičky – triedna učiteľka Mgr. Katarína Olosová a špeciálna pedagogička a logopedička PaedDr. Iveta Koreňová. Veríme, že v novootvorenej prípravnej triede čaká žiakov zaujímavý rok plný krásnych chvíľ, zážitkov, kopec nových vedomostí a pozitívnych jazykových skúseností.

Katka_olos

Fotoalbum

05
Sep

PREVENCIA PROTI PEDIKULÓZE

V škole bol zistený výskyt pedikulózy (zavšivavenie), žiadame zákonných zástupcov žiakov o vykonávanie pravidelnej kontroly vlasov u svojich detí. Pedikulóza sa v škole vyskytuje opakovane, preto pristupujeme k tomuto kroku nasledovne: priebežne počas týždňa prosíme o kontrolu vlasov Vašej dcéry/ syna a svojím podpisom potvrdili do tabuľky v žiackej knižke, že ste spomínanú kontrolu vykonali. Podpisy zákonných zástupcov skontrolujú triedni učitelia na triednických hodinách. V prípade, že sa u žiaka vši vyskytnú, prosíme, aby žiak alebo zákonný zástupca žiaka informoval triedneho učiteľa a vedenie školy. Žiak môže nastúpiť do školy po predložení potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Odporúčame ,aby  problém riešili podľa lekárskych odporúčaní. Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.

 LEGISLATÍVA

Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 140/2008 Z. z. ustanovuje v § 51 povinnosti fyzických osôb a v § 52 povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam. Podľa § 12 ods.2 písm. e) citovaného zákona medzi takéto opatrenia patrí aj dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov.

Regulácia živočíšnych škodcov, t.j. dezinsekcia a deratizácia sú preventívne opatrenia vykonávané na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení. Pri vzniku a šírení prenosných ochorení sa vykonávajú opatrenia priamo v ohnisku nákazy.

Takýmto škodcom je pre človeka aj voš detská, na ktorej reguláciu výskytu sa vykonáva dezinsekcia.

Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, § 10 náležitosti prevádzkového poriadku.

Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

vlasy-strihanie-vsi_dreamstime_1
28
Aug

Zoznam žiakov v školskom roku 2014/2015 Bystrická cesta

0. ročník

Balážová

Sofia

Buliak

Sebastián

Dejčík

Adam

Kermascheková

Klaudia

Klopta

Samuel

Kurinský

Ján

Málik

Martin

Piteková

Vanesa

Slota

Nikolas

Štefaniaková

Simona

Žištiak

Matej

Triedny učiteľ: Mgr. Janka Beňová


1.A

Baláž

António

Belianský

Patrik

Bencková

Simona

Benek

Daniel

Ďuríková

Nela

Fúra

Marek

Hlavčo

Timotej

Jacko

David

Skočíková

Romana

Letková

Tamara

Marton

Radovan

Mrnčo

Matúš

Porochnavá

Barbora

Potocký

Fabián

Pšeno

Sebastián

Rybáková

Lea

Škarda

Peter

Škodová

Karolína

Šulíková

Soňa

Veselovský

Nicolas

Vozník

Samuel

Triedny učiteľ: Mgr. Lýdia Beťková


1.B

Antol

Patrik

Bakoš

Adam

Balabán

Šimon

Bočkaj

Dominik

Brežná

Vanesa

Cecko

Tomáš

Čonková

Ivana

Dvorská

Ella

Frič

Dominik

Horák

Alex

Horváthová

Timea

Krajčiová

Andrea

Kuniaková

Linda

Kurinská

Lucia

Labajová

Tamara

Milan

Šimon

Sirotová

Šárka

Kubeková

Lea

Šarayová

Ivana

Vrbenský

Nikolas

Weidlich

Patrik

Triedny učiteľ: Mgr. Anna Jakabová

28
Aug

Upozornenie

Vzhľadom k tomu, že na ŠJ Bystrická cesta 14 aj ŠJ Bernolákova 11, bude len jedna vedúca ŠJ sú určené úradné hodiny, ktoré je potrebné dodržiavať. Úradné hodiny sú zatiaľ dočasné ,priebežne ich budeme aktualizovať.

ŠJ Bystrická cesta:

03. 09.2014 - streda   -   od 7,00 hod .   -     14,30 hod

05.09.2014 -  piatok -    od 8,00 hod.     -     12,30 hod

ŠJ Bernolákova 11:

04.09.2014 – štvrtok – od 7,00 hod. – 15.00hod

25
Aug

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

Bystrická cesta: 2. 9. 2014 o 8:00 hodine

Dončova: 2. 9. 2014 o 9:00 hodine

25
Aug

Oznam ŠJ

UPOZORNENIE !!!

Obedy odhlasujem deň vopred, alebo najneskôr do 7,45 hod. ráno v ten istý deň. Po tejto hodine obedy neodhlasujem. Do urny vhoďte vždy podpísaný stravný lístok. Nepodpísaný stravný lístok nie je možné odhlásiť!

Povinnosťou každého stravníka je nosiť na obed podpísaný stravný lístok Bez podpísaného stravného lístka žiak obed nedostane! Stravný lístok je Váš doklad a preto je potrebné dávať si pozor na stravné lístky. Žiadam rodičov, aby dohliadli na to, nech ich deti nosia len jednu stravenku na príslušný stravovací deň! Predídeme tak strácaniu všetkých straveniek a zbytočným nedorozumeniam.

Prihláška na stravovanie:

Bystrická cesta 14

Bernoláková 11

01
Jul

Dovidenia škola

dovi
                                      Fotoalbum koniec školského roka
01
Oct

Oznam školskej jedálne

Upozorňujeme stravníkov na zmenu telefonného čísla do ŠJ Bystrická cesta 14:

Tel. číslo: 0911 353 185

Prihlka_Bystrick0001

Jed0003Za pochopenie ďakujem.

01
Jul

Beh olympijského dňa

23.6.2014 sme sa zúčastnili okresného kola kde sme získali veľmi pekné umiestnenia v týchto kategóriách: Kategória ZŠ dievčatá 4.-5. ročník ( 2. Miesto Supíková Terézia )

                       Kategória ZŠ chlapci 4.-5. ročník   ( 2. Miesto Janovec Marián )

                       Kategória ZŠ dievčatá 6.-7. ročník ( 3. Miesto Uramová Natália)

                       Kategória ZŠ dievčatá 8.-9. ročník ( 3. Miesto Bakošová Katarína)

Blahoželáme našim šikovným športovcom.

Beh
01
Jul

Majstrovstvá slovenska v basketbale

Dňa 19.- 20. 6.2014 sme sa zúčastnili školských majstrovstiev Slovenska v basketbale v kategórii dievčatá základných škôl, ktoré sa konali v Piešťanoch. Turnaj prebiehal počas dvoch dní ,kde sme zažili množstvo zaujímavých basketbalových zápasov a nakoniec sme sa umiestnili na peknom 6. mieste. Dievčatám chceme touto cestou poďakovať za výborný kolektív a pekne odohraný turnaj.

Bas

basketbal_diplom

30
Jun

HURÁÁÁ PRÁZDNINY!

Zazvonil zvonec a nášmu školskému roku je koniec.
Veľa krásnych spoločných chvíľ sme zažili 
a mnoho sme sa naučili.
Teraz nás už dovolenka láka  a po prázdninách piaty ročník čaká.

Krásne prázdniny želajú 4.E a 4.F !

Prazky

30
Jun

Nové knihy do školskej knižnice

Redakcia školského časopisu Bonzák pod vedením Mgr. Zuzany Salvovej už tradične venovala svoj zisk z predaja časopisu našej školskej knižnici, ktorá tak mohla nakúpiť nové tituly kníh do školskej knižnice. Zároveň chceme poďakovať našim čitateľom, ale aj prispievateľom za priazeň a všetkým prajeme krásne a slnečné prázdniny.
Do...čítania, priatelia :)!

Knihy

27
Jun

Čo potrebuje prváčik?

Vážení rodičia,

okrem pocitu, že sa mu do tej školy chce a že sa teší, potrebuje dieťa byť vybavené aj rôznymi pomôckami, ktoré bude počas prvého ročníka potrebovať.

Tešíme sa na spoluprácu.

pomocky-pre-prvakov-nove

26
Jun

OZNAM ŠKD

Dňa 27.6.2014 ( piatok ) bude ŠKD v prevádzke len ráno od 5:30 do 7:30 hod. Deti si po prevzatí vysvedčenia treba vyzdvihnúť v čase od 10:00 do 10:30 hod.
23
Jun

Pirátsky deň

Dňa 19.6.2014 sme popoludní zažili pirátsku hru so všetkým ako má byť, pirátske čiapky, pirátsku vlajku aj pirátske jazvy.,, No naozaj“ .Bola to skutočná pirátska zábava, ktorá sa všetkým veľmi páčila.

Pirati

Fotoalbum

23
Jun

Angličtina po novom !

Pán učiteľ Mgr. Jozef Borčin sa spolu so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka zapojil do celoslovenskej súťaže o animovaný príbeh, ktorú organizuje SLOVAK VENTURES. Darilo sa im a boli odmenení mnohými doplnkovými materiálmi. Všetci žiaci sa teda môžu od septembra tešiť na obohatené hodiny anglického jazyka!
Ďakujeme!
di2

di1
19
Jun

Upozornenia školskej jedálne

Preplatky  za stravu vraciam stravníkom:

ŠJ Bystrická cesta:

25.06.2014- streda – od 11,00 hod. -13,30 hod.

27.06.2014 –piatok – od 8,00 hod.-13,30 hod.

ŠJ Bernolákova 11

 26.06.2014 – štvrtok  - od 11,00 hod- 14,00hod.

 

Stravníkom, ktorí si neprídu prevziať preplatky

za stravu, prenášajú sa im do mesiaca SEPTEMBER.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posledný deň   

na odhlásenie obedov je streda 25.jún

do 7,45hod.

 Po tomto termíne obedy neodhlasujem !!!
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 23.06. zmena výdaja obedov!

 Výdaj:

 Od 23.06. – 26.06.2014 od 11,30hod- 13,30hod.

Dňa 27.06.2014 – piatok- od 10,00hod.- 11,30hod. 
Vedcúa ŠJ: Debnárová

18
Jun

Skalnaté pleso

V utorok 17. 06. 2014 sa žiaci 5. E5. F s p. uč. Demkovou a p. uč. Matákom vybrali spoznávať krásy Slovenska. Za cieľ sme si vybrali Skalnaté pleso, ktoré patrí medzi najobľúbenejšie miesto vo Vysokých Tatrách. Žiaci sa najviac potešili jazde v kabínkovej lanovke z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso, ktoré sa nachádza vo výške 1751 m n. m. Okolo Skalnatého plesa sme si urobili príjemnú prechádzku po náučnom chodníku so zaujímavými informáciami a úlohami pre deti. Potom sa žiaci vyšantili v Eko-mini-parku Svištia krajinka s drevenými sochami, svišťou chalúpkou a s preliezkami. Krásne počasie nám poskytlo nádherné panoramatické výhľady na okolité skalné štíty a turistické chodníky. Na spiatočnej ceste sme si kúpili zaujímavé suveníry a bohatší o nové poznatky a zážitky sme sa šťastní vrátili domov.

pleso

Fotoalbum

17
Jun

Dopravno - preventívna akcia

Aj v tomto roku sa naša škola zúčastnila  štvrtého  ročníka  dopravno-preventívnej akcie s názvom "Jablko-citrón"  , ktorá sa uskutočnila 17. júna v Ružomberku za účasti Policajného zboru SR a poisťovne Generali . Počas akcie budú dopravní policajti za účasti žiakov 5.B triedy kontrolovať dodržiavanie povolenej rýchlosti a ohľaduplnosť vodičov voči ostatným účastníkom cestnej premávky. Žiaci vodičov, ktorí neporušia predpisy a dodržia stanovenú rýchlosť jazdy odmenia jablkom, veselým obrázkom a poďakovaním. Vodiči, ktorí spáchajú priestupok proti bezpečnosti a plynulosti premávky, či prekročia stanovenú rýchlosť dostanú citrón a žiaci ich požiadajú o ohľaduplnejšie správanie. Cieľom akcie je preventívna výchova vodičov k zodpovednejšej jazde, ale aj dopravná výchova detí ako účastníkov cestnej premávky a budúcich vodičov.

jabl.cit
Fotoalbum

17
Jun

Čitateľský maratón II

11.júna 2014 sa žiaci našej školy zapojili do ČITATEĽSKÉHO MARATÓNU. Akcie sa zúčastnili žiaci zo všetkých mestských škôl a my sme skončili na kráááááááááááááásnom 1.MIESTE. Šimonovi Kirňákovi sa podarilo získať aj ocenenie za najlepší výrazný prednes.
                                  
Výhercom srdečne blahoželáme
1.E - Eliška Horváthová, Jonáško Janovec,
2.E - Sebastian Gerec, Matúš Gromnica,
3.E - Šimon Kirňák, Martin Kucík, Dorotka Jankovičová,
4.E - Kajka Petráková, Nika Slivoňová, Boris Babic

Canon0243
Fotoalbum

17
Jun

šachový turnaj

10. júna 2014 sa žiaci 1.stupňa zúčastnili na šachovom turnaji, ktorý bol organizovaný v MŠ Š.Moyzesa. Našu školu reprezentovali G. Chmelár, S. Gerec, M. Rusnák, M. Kováč, B. Babic, D. Lišiak, T. Klučka. Marián Kováč obsadil druhé, Dominik Lišiak s Borisom Babicom pekné tretie miesto.

Všetkým účastníkom turnaja a hlavne víťazom srdečne blahoželáme.

sach
Fotoalbum

17
Jun

škola v prírode v Starej Myjave

Žiaci 1.E, 2.E a 2.F, 3.E a 3.F, 4.E a 4.F sa zúčastnili predposledný májový týždeň školy v prírode v Starej Myjave. Počasie nám prialo, animátori boli suproví a o zážitky nebola núdza...BOLO NÁM SKRÁTKA SUPER

myjava
Fotoalbum

17
Jun

Policajti v 1. D

Medzi našich prváčikov zavítala teta policajtka. Porozprávala nám o pravidlách cestnej premávky, o tom ako sa musíme správať na uliciach hlavne vtedy, keď nie sú s nami naši rodičia. A na záver sme sa zahrali na policajtov a zlodejov a vyskúšali sme si aj naozajstné policajné putá a pištoľ...

policFotoalbum

16
Jun

Poďakovanie z bilingválneho gymnázia milana hodžu v sučanoch

Blilingválne gymnázium nám poďakovalo za výbornú prípravu žiakov, ktorí úspešne zmaturovali na danej škole a zároveň nám poďakovali za nových žiakov, ktorí nastúpia na bilingválne gymnázium do 1. ročníka od septembra 2014.

DSC_0850
Podakovanie_G